Puolueetonta vahinkojen tarkastustoimintaa

Säännöt

Yksityisten vahinkotarkastajien liiton (YVL) säännöt

1. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1.1. Liiton nimi on Yksityisten vahinkotarkastajien liitto ry YVL

1.2. Liiton kotipaikkana on Tampere

1.3. Liitto on suomen- ja ruotsinkielinen

1.4. Liitosta käytetään jäljempänä nimitystä liitto

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

2.1. Liiton tarkoituksena on toimia Suomen kaikkien yksityisten ajoneuvovahinkotarkastajien yhteenliittymänä.

2.2. Liitto pyrkii kehittämään vahinkotarkastustoiminnan yleisiä edellytyksiä.

2.3. Liitto toimii hyvän yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi yksityisten vahinkotarkastajien kesken

2.4. Liitto pyrkii myötävaikuttamaan vahinkotarkastustoiminnan järjestämiseksi siten, että yksityiset tarkastajat toimivat asiantuntemuksella, voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä nauttivat arvostusta asiakkaiden (yleisön ja vakuutusyhtiöiden) taholta.

2.5. Tarkoitustensa toteuttamiseksi liitto järjestää liittokokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä tekee ehdotuksia ja ohjeita vahinkotarkastustoiminnan kehittämiseksi.

2.6. Liitto pyrkii jäsentensä hyödyksi seuraamaan ajoneuvojen teknistä ja kaupallista kehitystä sekä vahinkotarkastustoiminnan kehitystä.

2.7. Liitto pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla valvomaan jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia ja taloudellisia etuja.

3. JÄSENET

3.1. Liiton jäsenenä voi olla oikeuskelpoinen yksityinen tarkastusyhtiö tai yksityinen ammatinharjoittaja, jolla on asianmukaiset valmiudet ja autoalan koulutus / kokemus hoitaa vahinkotarkastustoimintaa.

 syyskokous 2020 päätti yksimielisesti, että hyväksytään sääntömuutos ja kirjataan se sääntöjen kohtaan 3.2 seuraavasti:

”Liiton hallitus voi enemmistöpäätöksellä hyväksyä uusia jäseniä liittoon ja hallituksen on ennen hyväksymistä kuultava alueen muita tarkastajia. Uudella jäsenellä on kuuden kuukauden koeaika, jonka aikana hallitus voi peruuttaa hänen jäsenyytensä enemmistöpäätöksellä.”

4. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

4.1. Liiton jäseneksi liittymisen yhteydessä on suoritettava liittymismaksu, jonka suuruuden määrää liiton syyskokous vuodeksi kerrallaan.

4.2. Jokaisen jäsenen on suoritettava liitolle vuotuinen jäsenmaksu helmikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruuden määrää liiton syyskokous vuodeksi kerrallaan.

5. LIITON KOKOUKSET

5.1. Liiton asioista päätetään liiton kokouksissa. Liiton varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi kertaa. Kevätkokous pidetään huhti - toukokuun aikana ja syyskokous syys - lokakuun aikana.

5.2. Liiton kokous tai hallitus voi päättää myös ylimääräisen kokouksen pidettäväksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös siinä tapauksessa, että vähintään yksi kymmenes äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

5.3. Kutsu liiton kokoukseen on lähetettävä vähintään 2 viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Kutsukirjeessä tulee olla mahdollisimman tarkkaan lueteltuina käsiteltäviksi tulevat asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä vain kutsukirjeessä mainitut asiat.

5.4. Liitonkokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu

5.5. Liiton kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä puhe- ja äänioikeus, kullakin yksi ääni. Kukin jäsen saa käyttää vain yhden jäsenen äänivaltaa. Kokoukseen osallistujien on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan, että he voivat käyttää jäsenen äänioikeutta.

5.6. Äänioikeuden ehtona on edellisen vuoden jäsenmaksun suorittaminen ennen kokousta.

5.7. Liiton toimihenkilöillä on kokouksessa puheoikeus.

5.8. Päätökset kokouksessa ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei asiassa ole tehty kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä. Päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se kanta, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, henkilövaaleissa ratkaisee vastaavassa tapauksessa arpa.

5.9. Liiton kokous voi antaa läsnäolo-oikeuden kokouksissa liiton ulkopuolisille henkilöille.

6. KEVÄTKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

6.1. Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle sihteeri

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja lisäksi kaksi äänten laskijaa

- tarkastetaan hallituksen antama vuosi- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien antama lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

- päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos vastuuvapaus evätään

- valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille varamiehet

6.2. Kevätkokouksessa päätetään lisäksi muista näiden sääntöjen osoittamista taikka jäsenten esille ottamista kysymyksistä, joista kokouskutsussa on ilmoitettu.

7. SYYSKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

7.1. Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle sihteeri

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

- vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi

- määrätään liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset

- vahvistetaan hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima talousarvio ja määrätään jäsenten liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruus

- valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja sekä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet

7.2. Liiton syyskokouksessa käsitellään lisäksi hallituksen ja jäsenten esille ottamat asiat, jotka on ilmoitettu kutsussa.

8. HALLITUS

8.1. Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja viisi muuta jäsentä.

8.2. Liiton puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi. Hallituksen jäsenen jättäessä tehtävänsä valitaan hänen seuraajansa jäljellä olevaksi kaudeksi seuraavassa liittokokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan.

8.3. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

8.4. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökseksi tulee asiakysymyksessä se mielipide, joka on saanut taakseen vähintään puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta.

8.5. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

9. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

9.1. Hallituksen tehtävänä on:

- ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa

- huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta

- huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta

- hyväksyä liiton uudet jäsenet ja esittää tarvittaessa jäsenten erottamisesta liittokokoukselle ja pitää jäsenluetteloa

- päättää yhdistyksen liittokokousten koollekutsumisesta

- antaa itse tai valtuuttaa antamaan pyydetyt lausunnot, ehdotukset jne.

9.2. Hallitus valitsee liitolle toimihenkilöt ja ohjaa heidän toimintaansa

- hallituksella on mahdollisuus valita toiminnanjohtaja

10. LIITON PUHEENJOHTAJA

10.1. Liiton puheenjohtajan tehtävät ovat:

- kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta

- edustaa yhdistystä hallituksen päätösten mukaisesti

11. LIITON TOIMINNANJOHTAJA

11.1. Käytännöllisten asioiden hoitoa varten liitolla voi olla toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtävät määräytyvät hallituksen laatiman toimintaohjeen ja työsopimuksen mukaan.

12. JÄSENMAKSU

12.1. Yhdistyksen jäsenet suorittavat liiton syyskokouksen päätöksen mukaisen jäsenmaksun.

13. TALOUS

13.1. Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

13.2. Liiton tilejä ja hallintoa tarkastavat kaksi liiton kevätkokouksen valitsemaa tilintarkastajaa ja kaksi varamiestä. Tarkastusta varten on hallituksen annettava liittokokousten, hallituksen kokousten ja muut vastaavat pöytäkirjat sekä tili- ja muut asiakirjat tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14. LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

14.1. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen siihen määräämät hallituksen jäsenet yksin.

15. LIITOSTA EROAMINEN

15.1. Jäsenellä on oikeus erota liitosta milloin tahansa tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi liittokokouksen pöytäkirjaan.

15.2. Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta yksimielisellä päätöksellä perustelluin syin jäsentä kuultuaan.

16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

16.1. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä liiton kokouksessa muuttamista kannattaa.

17. LIITON PURKAUTUMINEN

17.1. Liitto purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä liiton kokouksessa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut liiton purkamista.

17.2. Liiton purkamista koskeva asia voidaan käsitellä liiton kokouksessa vain, mikäli asia on kokouskutsussa nimenomaan mainittu.

17.3. Liiton purkautuessa on liiton varat käytettävä liiton purkamisesta päättävässä liiton viimeisessä kokouksessa päätetyllä tavalla vahinkotarkastustoiminnan yleisten edellytysten edistämiseen

18. KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TEHTÄVÄ TYÖ

18.1 YVL:n tarkastaja voi toimiessaan vauriokorjaamon työnjohdossa suorittaa tarkastuksia vakuutusyhtiölle.
Vauriokorjaamon ja vakuutusyhtiön täytyy hyväksyä kyseinen järjestely. Lisäksi tarvitaan osapuolten suostumus vahinkotarkastusten suorittamiseksi.